Aktualności:

Konferencja Naukowa Transport Kolejowy w Województwie Śląskim

W dniu 11 października 2017r. zespół Kancelarii uczestniczył w Konferencji Naukowej pt. Transport Kolejowy w Województwie Śląskim, zorganizowaną przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach.

Więcej

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12.07.2017 r., sygn. akt III SPP 37/17

Sąd Najwyższy postanowieniem w sprawie skargi wniesionej przez stronę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez sąd apelacyjny orzekł iż, nie wyznaczenie terminu rozprawy przez Sąd przez okres 13 miesięcy i jednoczesne nie podejmowanie żadnych innych czynności procesowych, powoduję prowadzenie procesu w sposób przewlekły.

Więcej

Sukces Kancelarii

Mamy przyjemność ogłosić, iż nasza Kancelaria zakończyła w ostatnim czasie z pomyślnym rezultatem sprawę z upoważnienia Pana Krystiana Pudzianowskiego.

Więcej

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r.

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia 24 listopada 2016 r. sygn.akt: III CZ 46/16 wskazał, że strona postępowania nie może ustalać w skardze kasacyjnej wartości przedmiotu zaskarżenia wyższej niż ta, która została podana w pozwie, a następnie w apelacji wartość przedmiotu sporu. Niedopuszczalne jest w związku z tym"zawyżanie" tej wartości, jedynie po to, by móc wnieść skargę kasacyjną.

Więcej

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Jak podała w środę Kancelaria Prezydenta RP.,Prezydent podpisał we wtorek nowelę Kodeks Postępowania Cywilnego oraz niektórych innych ustaw - zgodnie z nią Wierzyciele będą mogli zabezpieczyć wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika na tych samych warunkach w całej Unii Europejskiej. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2017 r.

Więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016r. sygn. akt: III CZP 74/16

​W dniu 30 listopada br. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 74/16, podjął uchwałę następującej treści: Ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody. Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w W.: „Czy ubezpieczycielowi, który we własnym zakresie pokrył koszty najmu pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na podstawie art. 828 § 1 k.c. roszczenie regresowe wobec ubezpieczyciela sprawcy szkody?”

Więcej

Wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt: IV KK 405/15

Sąd Najwyższy Wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2016 r. orzekł, że autor dokumentu nie popełnia przestępstwa sfałszowania dokumentu, jeśli sam zmienia jego treść, nawet jeśli zamienia ją na niezgodną z prawdą. Nie jest bowiem przerobieniem dokumentu ingerencja w jego treść przez jego autora.

Więcej

Konferencja „Proces karny w świetle najnowszych zmian prawnych – postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem I instancji”

W dniu 21 października 2016r. zespół Kancelarii uczestniczył w Konferencji „Proces karny w świetle najnowszych zmian prawnych. Część I – postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem I instancji” organizowanej przez Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera, Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016r.

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2016r. sygn. akt: III CZP 41/16 jeżeli komornik zajął na podstawie art. 845 § 2 k.p.c. ruchomości będące we współwładaniu dłużnika i jego małżonka pozostających we wspólności ustawowej, małżonkowi nieobjętemu tytułem wykonawczym przysługuje - w zależności od zgłaszanych zarzutów - powództwo przewidziane w art. 841 k.p.c., jeżeli zarzuca naruszenie przepisów prawa materialnego lub skarga na czynności komornika, jeżeli zarzuca naruszenie przepisów postępowania egzekucyjnego.

Więcej

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2016 r.

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2016 r. sygn.akt: IV CZ 44/16 zażalenie na orzeczenie sądu odwoławczego nie przysługuje w każdym przypadku uchylenia orzeczenia sądu niższej instancji. jest dopuszczalne jedynie w sytuacji w której, dochodzi do jednoczesnego przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Więcej

Nowe formy doręczeń w sprawach cywilnych

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 149(1) k.p.c, który obowiązuje 8 września 2016 r. sądy w sprawach cywilnych będą mogły wzywać strony,świadków, biegłych,a także inne osoby, mające uczestniczyć w sprawie w sposób, inny niż przewiduje to K.P.C. o ile zostanie to uznane za konieczne dla przyspieszenia rozpoznania sprawy.

Więcej

Nowe formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 r. poz. 1213) od 26 sierpnia 2016r., obowiązywać będą nowe formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym.

Więcej

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2016r.

Sąd Najwyższy Uchwałą z dnia 24 sierpnia 2016 r., sygn.akt: I KZP 4/16, orzekł, że ​"Wyznaczenie obrońcy z urzędu na podstawie art. 80a § 2 k.p.k., w celu sporządzenia apelacji (art. 444 § 2 k.p.k.) – w brzmieniu tych przepisów z okresu od dnia 1 lipca 2015r. do dnia 14 kwietnia 2016r. – nakłada na sąd obowiązek doręczenia temu obrońcy odpisu wyroku z uzasadnieniem, od której to czynności rozpoczyna się dla niego bieg terminu zawitego do wniesienia apelacji, nawet jeżeli wyznaczenie to nastąpiło po upływie terminu do jej wniesienia w odniesieniu do oskarżonego."

Więcej

Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2016r., w sprawie przesłuchiwania obrońcy w charakterze świadka.

W dniu 17 sierpnia 2016r., Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła stanowisko w sprawie przesłuchiwania obrońcy w charakterze świadka, zgodnie z którym na gruncie przepisów kodeksu postępowania karnego nie ma możliwości zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej w przypadku pełnienia przez niego funkcji obrońcy.

Więcej

XIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa pt. "Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika"

W dniu 30 listopada 2015 r. zespół Kancelarii uczestniczył w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej, która została zorganizowana przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy wsparciu Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A. Tematem przewodnim Konferencji była "Ordynacja podatkowa – de lege lata i de lege ferenda".

Więcej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż z dniem 1 sierpnia 2015 r. nasza Kancelaria otworzyła filię w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Słowackiego 8. Serdecznie zapraszamy!

Godziny otwarcia: środa 14.00 - 15.30 piątek 13.00 - 14.30

Więcej

IV Krakowskie Forum Karnistyczne

30 czerwca 2015 r. w Audytorium Maximum UJ na ul. Krupniczej 33 w Krakowie odbyło się IV Krakowskie Forum Karnistyczne, którego organizatorem było Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie i Sąd Okręgowy w Krakowie. Pracownicy naszej Kancelarii również brali w niej udział, gdyż tematem poruszanym na tegorocznej Konferencji była m.in. problematyka intertemporalna nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r., jak również nowe ujęcie ciągu przestępstw.

Więcej

Konto na portalu EPU

Jest nam miło poinformować, iż nasza Kancelaria od niedawna posiada konto użytkownika na portalu EPU, co gwarantuje sprawność i szybkość postępowania, jak również niewielkie koszty. Elektroniczne postępowanie upominawcze pozwala na łatwiejsze dochodzenie roszczeń pieniężnych i jest przeznaczone dla spraw cywilnych, których stan faktycznie nie jest skomplikowany.

Więcej

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Zmiany w Kodeksie spółek handlowych w świetle założeń projektów ustaw z 2014 r.”

W dniu 28 maja 2015 r. zespół Kancelarii uczestniczył w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej dotyczącej zmian w Kodeksie spółek handlowych wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw” ( Dz. U. z 2015r. Poz. 4). W Konferencji skupiono się przede wszystkim na kwestiach dotyczących możliwości tworzenia spółek za pomocą wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Poruszono również tematykę projektowanych zmian dotyczących spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Więcej

Gościnny wykład Ministra Sprawiedliwości

W dniu 21 maja 2015 r. zespół Kancelarii uczestniczył w wykładzie - "Wyzwania wymiaru sprawiedliwości - bezpłatna pomoc prawna oraz nowe procedury sądowe" dr Borysa Budki Ministra Sprawiedliwości, który odbył się na WPiA Uniwersytetu Śląskiego. Minister Sprawiedliwości pokrótce przedstawił zadania, którymi zajmie się jego resort m.in. odniósł się do darmowej pomocy prawnej, z której korzystać będą mogli nie tylko osoby po 75 roku życia, ale także osoby korzystające z pomocy społecznej, kombatanci i osoby represjonowane oraz posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Więcej

Szkolenia to jedna z podstawowych elementów podnoszenia wiedzy praktycznej.

Z przyjemnością informujemy, iż zespół prawników Kancelarii uczestniczy w organizowanych cyklach szkoleń i konferencji naukowych by zagwarantować rzetelność prowadzenia powierzonych nam spraw, między innymi: - w dniu 13 maja 2015 r. nasz zespół brał udział w konferencji naukowej „Prywatyzacja zadań policyjnych. Korzyści i niebezpieczeństwa” organizowanej w ramach Projektu Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne, - w dniu 16 maja 2015 r. uczestniczył w konferencji organizowanej przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach i Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adw. W. Bayera przy współudziale WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, której tematem były: „Najnowsze zmiany legislacyjne, szczególnie w k.p.k. i k.p.c.”, - w dniu 18 maja 2015 r. uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej przy współudziale Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach pt. „Nie daj się zrobić w słupa”,

Więcej

Miło nam zaprezentować nową odsłonę naszej strony internetowej. Zmieniliśmy także nasze logo. Ważną zmianą jest to, że teraz nasza strona internetowa jest dostępna w wersji dla użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.

Pozdrawiamy i życzymy miłego przeglądania - Zespół Kancelarii Lekston

Więcej