Prawo cywilne

Nasza Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w dziedzinie szeroko pojętego prawa cywilnego.
Świadczymy pomoc prawną z zakresu prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, a w szczególności:

- reprezentujemy Klientów w procesach sądowych,
- towarzyszymy Klientom w mediacjach,
- sporządzamy pozwy, wnioski oraz inne pisma procesowe,
- sporządzamy oraz dokonujemy opiniowania umów,
- prowadzimy sprawy o dochodzenie odszkodowań,
- dokonujemy doradztwa w zakresie ochrony dóbr osobistych i praw autorskich,
- prowadzimy sprawy z zakresu prawa nieruchomości,
- prowadzimy sprawy z zakresu błędów lekarskich.

Dodatkowo specjalizujemy się w sprawach z zakresu szeroko rozumianej turystyki współpracujemy Izbą Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej, którą współtworzyliśmy poprzez obsługę prawną spotkania założycielskiego w Krakowie w 2009 roku. Z organami jak i członkami Izby pozostajemy w stałym kontakcie.

Działamy również na rzecz ochrony klientów indywidualnych poprzez:

- sporządzanie wniosków o zapłatę oraz przeprowadzanie ewentualnej sprawy sądowej,
- reprezentacje w postępowaniach przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK),
- reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Prawo karne

Prawo do obrony jest podstawowym prawem przynależnym każdemu człowiekowi.
Nasza kancelaria posiada dużą wiedzę merytoryczną i doświadczenie w dziedzinie prawa karnego.

Usługi świadczone przez naszą Kancelarię to min.:
- prowadzenie spraw już na etapie postępowania przygotowawczego policji jak i prokuratury,
- obrona w postępowaniach przed sądami powszechnymi,
- reprezentowanie Klientów na etapie postępowania wykonawczego (składanie wniosków i zażaleń w sprawach o: odroczenie wykonania kary,
przedterminowe zwolnienie czy przerwę w wykonaniu kary),
- prowadzenie spraw o ułaskawienie i sporządzanie kasacji wyroku, skarg kasacyjnych,
- przygotowywanie aktów oskarżenia i wniosków dowodowych oraz czynne reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniach karnych,

Zapewniamy także udział adwokata, występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
lub oskarżyciela prywatnego we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju.

Prawo rodzinne

Zapewniamy kompleksowe porady z zakresu prawa rodzinnego związane z procesem rozwodowym,
doradztwem i przygotowaniem projektów umów majątkowych małżeńskich, reprezentacją i sporządzaniem pism procesowych w postępowaniach sądowych.

Pomagamy i reprezentujemy Klientów min.:

- w sprawach o rozwód,
- w sprawach o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego,
- w sprawach o separację,
- w sprawach o alimenty,
- w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka,
- w sprawach o przysposobienie,
- w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej.

Prawo spadkowe

Nasza kancelaria oferuje także usługi związane z prawem spadkowym. W szczególności:

- prowadzimy porady w sprawach z zakresu dziedziczenia testamentowego,
- prowadzimy porady w sprawach z zakresu dziedziczenia ustawowego,
- prowadzimy sprawy o zachowek,
- udzielamy porad w zakresie podatków należnych od spadku,
- prowadzimy badanie sprawy spadkowej przed wniesieniem jej do sądu.

Skontaktuj się z nami